जिल्ला वन कार्यालय, सल्यानमा  यहाँहरुलाई स्वागत छ ।

भुक्तानी बिल

नेपाल सरकार
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरूको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि. न. विवरण ब.उ.शि.न. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं. भुक्तानी पाउने व्यक्ति / संस्था बिल/निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय