प्रदेश सरकार
उद्याेग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वन तथा वातावरण निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, सल्यान

कर्णाली प्रदेश

सूचनाहरु

  • सल्यान जिल्लामा रहेका विभिन्न नर्सरीहरुबाट उत्पादित बिरुवाहरुको विवरण 2 – read more
  • सल्यान जिल्लामा रहेका विभिन्न नर्सरीहरुबाट उत्पादित बिरुवाहरुको विवरण – read more
slide1
कार्यालय प्रमुख Chief
          

रमेश कुमार गिरि


नि. डिभिजनल अधिकृत
९८४८०४८९६०
सूचना अधिकारी Chief

मनोज शर्मा लम्साल


सहायक वन अधिकृत
९८४६४१८२०४

परिचय

g]kfnsf] k|fs[lts ;Dkbf dWo] jg Pp6f cToGt dxTjk'0f{  >f]t xf] . b]zsf] cfly{s ljsf;sf] nflu d]?b08 dflgPsf] s[lif,hn>f]t,hnljB't, pBf]u, jftfj/0fLo ;Gt'ng, ko{6g ljsf;sf] nflu jg If]qn] 7'nf] of]ubfg k'¥ofpb} cfPsf] 5 . To;} u/L jg   If]qn] :yflgo jg pkef]Qmfx?sf] b}lgs cfjZostf kl/k'lt{ ub}{ cfPsf] 5 . hgtfsf] ;s[o ;xeflutfdf lbuf] Pj+ ;Gt'lnt jg ljsf; sfo{qmd ;+rflnt u/L cfjZos kg]{ sf7, bfp/f, 8fn]3fF; / cGo n3' jg k}bfjf/x? sf] lgoldt cfk'lt{ u/fpg'sf] ;fy} jg / s[lif k|0ffnLdf k|efjsf/L ;fdGh:otf NofO{ vfB pTkfbg / vfB ;'/Iffdf ;d]t of]ubfg k'¥ofO{ e"Ifo, afl9, klx/f] d?e"lds/0f tyf cGo jftfj/0f c;Gt'ng af6 b]zsf] e"efunfO{ ;+/If0f ug'{ ;d]t jg ljsf;sf] d"n pb]Zo /x]sf] 5 . jg If]qsf] ;+/If0f Pj+ lbuf] Joj:yfkg dfkm{t  pTkfsTj j[l¢ u/L k|fKt j:t' tyf ;]jfsf] ;b'kof]uaf6 a[xt /f]huf/Lsf cj;/x? >[hgf u/L ;d[¢ g]kfn agfpg ;xof]u k'¥ofpg] jg If]qsf] lb3{sflng ;f]r /x]sf] 5 . jg ;+/If0f, ;Daw{g tyf Joj:yfkg ug{ l8lehg jg sfof{nosf] dxTjk'0f{ e'ldsf /xb} cfPsf] 5 .

jg Joj:yfkgdf hg ;xeflutfsf  @)$% ;fn b]lv ul/Ptfklg  jg ljsf; u'?of]hgf @)$^ tyf

सूचना तथा समाचार

  Download          Published Date: 2076-12-18

  Download          Published Date: 2076-12-18

प्रकाशन

×
×
×
×

ग्यालरी

डाउनलोडस्